Vielzweckschläuche
Technische Angaben
‡ 'XUFKVFKODJIHVW
9ROW MH PP
Wandstärke.
‡ DXIYXONDQLVLHUW *ODVJHZHEH DOV +LW]H
-
VFKXW]XPODJH 6FKPHO]SXQNW
ƒ&
IU 6WUDKOXQJVZlUPH ELV ƒ&
Einsatzbereiche
‡ *HHLJQHW IU /XIW )ULVFKZDVVHU 6HH
-
wasser, leicht saures und alkalisches
Wasser im PH-Wert von 5 bis 8
Heißluft-Kompressor-
schläuche
Beschreibung
‡ 6HHOH +LW]HEHVWlQGLJHU (3 *XPPL
weiß, Lebensmittelqualität
‡ (LQODJHQ +LW]HEHVWlQGLJH &RUGHLQOD
-
gen
‡ 'HFNH +LW]HEHVWlQGLJHU (3'0 *XP
-
PL VFKZDU] JODWW PLW 6WRIIPXVWHUXQJ
Einsatzbereiche
‡ *XPPLGUXFNVFKOlXFKH YRUJHVHKHQ
]XP 'XUFKOHLWHQ YRQ KHL‰HU /XIW ELV
ƒ& ƒ&
Beschreibung
‡ 5REXVWH VWUDSD]LHUIlKLJH IOH[LEOH
Gummidruckschläuche, dorngewickelt
‡ 6HHOH (3'0 *XPPL ZHL‰ JODWW
‡ (LQODJHQ +RFKUHL‰IHVWHV V\QWKHWL
sches Cordgewebe
‡ 'HFNH KLW]HEHVWlQGLJHU V\QWKHWLVFKHU
Gummi, weiß
‡ DXIYXONDQLVLHUW *ODVJHZHEH
‡ QDWXUIDUEHQ KHOO ZHWWHU XQG
R]RQEHVWlQGLJ
HEISSWASSERSCHLAUCH MIT TEXTILGLASUMFLECHTUNG
+(,66/8)7.2035(66256&+/$8&+
Innen-Ø Wandstärke Betriebs- Betriebs-
Biege- Elektr. Gewicht Standard-
Artikel-Nr.
NW
druck
Temperatur radius leitfähig ca.
lieferlängen
PP PP
EDU
ƒ&
PP Ÿ NJ P P
Heißwasserschlauch mit Textilglasumpflechtung
10
5,0
20
–40 bis +120
--
--
0,300
40
640010
13
5,5
20
–40 bis +120
--
--
0,400
40
640013
19
6,0
20
–40 bis +120
--
--
0,650
40
640019
25
7,0
20
–40 bis +120
--
--
0,850
40
640025
32
7,5
20
–40 bis +120
--
--
0,975
40
640032
35
8,0
20
–40 bis +120
--
--
1,100
40
640035
38
10,0
20
–40 bis +120
--
--
1,525
40
640038
40
8,5
20
–40 bis +120
--
--
1,420
40
640040
42
9,0
20
–40 bis +120
--
--
1,525
40
640042
45
8,5
20
–40 bis +120
--
--
1,720
40
640045
51
8,5
20
–40 bis +120
--
--
2,000
40
640050
60
10,5
20
–40 bis +120
--
--
2,670
40
640060
65
10,0
20
–40 bis +120
--
--
2,800
40
640065
75
10,0
20
–40 bis +120
--
--
3,200
40
640075
80
10,0
20
–40 bis +120
--
--
3,350
40
640080
100
10,0
20
–40 bis +120
--
--
4,100
40
640100
Heißluft-Kompressorschlauch
51
9,0
10
–40 bis +180
--
--
--
40
642050
60
9,0
10
–40 bis +180
--
--
--
40
642060
75
9,0
10
–40 bis +180
--
--
--
40
642075
Andere Dimensionen auf Anfrage.
Heißwasserschläuche mit Textilglasumflechtung
Vielzweckschläuche,
Armaturen
Vielzweckschläuche,
Armaturen
156
Stünings Krefeld 2811/Wollert
1...,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155 157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,...172