Vielzweckschläuche
Beschreibung
‡ 6SH]LDOIODFKVFKOlXFKH YRQ DX‰HUJH
-
Z|KQOLFK KRKHU 9HUVFKOHL‰IHVWLJNHLW
innen und außen
‡ PLW UXQGJHZHEWHQ 3RO\HVWHUHLQODJHQ
IU KRKH %HWULHEVGUFNH XQG =XJ
festigkeiten, innen und außen
3RO\XUHWKDQ EHVFKLFKWHW GQQZDQGLJ
und leicht, flach rollbar
‡ PLQHUDO|O XQG FKHPLNDOLHQUHVLVWHQW
ZLWWHUXQJV R]RQ XQG VHHZDVVHUEH
-
ständig, temperaturbeständig von
–30 °C bis +75 °C
Einsatzbereiche
‡ LQ GHU )LVFKLQGXVWULH XQG
JUXQGVlW]OLFK IU DOOH (LQVlW]H
LQ GHQHQ HLQ GQQZDQGLJHU
Schlauch erforderlich ist, der
innen und außen extremen
%HODVWXQJHQ DXVJHVHW]W ZLUG
Polyurethan-
Flachschläuche für
Trinkwasser
Beschreibung
‡ .7: XQG '9*: : JHSUIWH
Trinkwasserflachschläuche innen
und außen aus thermoplastischem
Polyurethan
‡ )DUEH NULVWDOOEODX PLW UXQGJHZHEWHQ
Polyestereinlagen
‡ KRFKYHUVFKOHL‰IHVW
‡ MH QDFK $EPHVVXQJ LQ 3URGXNWLRQV
OlQJHQ ELV ]X PWU
Einsatzbereiche
‡ IU GLH 9HUZHQGXQJ DOV %XQNHU
-
schlauch, Trinkwassernotleitung,
Behelfsleitung etc.
Innen-Ø Wandstärke Berstdruck Betriebs-
Biege- Elektr. Gewicht Standard- Artikel-Nr.
NW
Temperatur radius leitfähig ca.
lieferlängen
PP PP
EDU
ƒ&
PP Ÿ NJ P P
Polyurethan-Flachschläuche schwarz
76
2,8
45
–30 bis +75
--
--
0,850
60
210075
102
2,8
45
–30 bis +75
--
--
1,250
60
210100
152
2,8
30
–30 bis +75
--
--
1,400
60
210150
203
3,0
27
–30 bis +75
--
--
2,100
20
210200
254
3,2
20
–30 bis +75
--
--
2,600
20
210250
305
3,3
10
–30 bis +75
--
--
3,300
20
210300
Polyurethan-Flachschläuche für Trinkwasser
25
--
45
–50 bis +50
--
--
--
215025
38
--
45
–50 bis +50
--
--
--
215038
51
--
45
–50 bis +50
--
--
0,360
215050
76
--
40
–50 bis +50
--
--
0,600
215075
102
--
35
–50 bis +50
--
--
0,850
--
215100
152
--
30
–50 bis +50
--
--
1,450
--
215150
203
--
20
–50 bis +50
--
--
2,100
--
215200
Andere Dimensionen auf Anfrage.
POLYURETHAN-FLACHSCHLÄUCHE SCHWARZ
32/<85(7+$1 )/$&+6&+/b8&+( )h5 75,1.:$66(5
Polyurethan-Flachschläuche schwarz
Vielzweckschläuche,
Armaturen
Vielzweckschläuche,
Armaturen
154
Stünings Krefeld 2811/Wollert
1...,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153 155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,...172