Hauser GmbH - page 271

Er s t e Hi l f e
Erste Hilfe
Erste Hilfe
IU 6Sezialisten
Metallverarbeitung
Art.-Nr. 03 60 108
Werkstatt
Art.-Nr. 03 60 111
Baustelle
Art.-Nr. 03 60 101
Labor & Chemie
Art.-Nr. 03 60 106
Holzbearbeitung
Art.-Nr. 03 60 104
Nahrungsmittel
Art.-Nr. 03 60 109
Landwirtschaft & Forsten
Art.-Nr. 03 60 107
Verwaltung
Art.-Nr. 03 60 110
Hotel & Gastronomie
Art.-Nr. 03 60 103
Freizeit & Touristik
Art.-Nr. 03 60 102
Textil & Bekleidung
Art.-Nr. 03 60 120
Großhandel & Lagerei
Art.-Nr. 03 60 127
Energieversorgung
Art.-Nr. 03 60 128
Druck & Papier
Art.-Nr. 03 60 115
Stahlbau
Art.-Nr. 03 60 118
Öffentlicher Dienst
Art.-Nr. 03 60 122
Medien
Art.-Nr. 03 60 124
Kultur- & Kongreßhalle
Art.-Nr. 03 60 112
Glas & Keramik
Art.-Nr. 03 60 114
Elektrotechnik
Art.-Nr. 03 60 113
Bankwesen
Art.-Nr. 03 60 123
Steine & Erde
Art.-Nr. 03 60 125
Gesundheit & Wohlfahrtspflege Art.-Nr. 03 60 126
Wissenschaft & Forschung
Art.-Nr. 03 60 121
Entsorgung & Umweltschutz
Art.-Nr. 03 60 117
Kunstoffindustrie
Art.-Nr. 03 60 105
Maschinenbau
Art.-Nr- 03 60 119
Kirche & Sozialeinrichtungen Art.-Nr. 03 60 116
Llsst siFh ein %roEetrieE mit
einer %austeOOe YergOeiFhen"
8QWHUVFKLHGOLFKHU N|QQWHQ 8QIDOOULVLNHQ
ZRKO NDXP VHLQ
Erste Hilfe Beruf SPE-
ZIAL
ist ganz auf die unterschiedlichen
%HUXIVULVLNHQ YRQ ,QGXVWULH +DQGHO 9HU-
ZDOWXQJ XQG 'LHQVWOHLVWXQJVEHWULHEHQ
ausgelegt.
Koffer MT-CD
(siehe Programm 2000
&' %DVLVLQKDOW ',1 SOXV ZHLWHUH
SSezialinhalte nach berufssSezifischen
Anforderungen.
Verbandschrank
HEIDELBERG
6WDKOEOHFK ZHL‰ HLQWULJ YHUVFKOLH‰EDU
HLQ (LQOHJHERGHQ NODSSEDUHV 7DEOHDX
0LW 6LHEGUXFN XQG )DUESLNWRJUDPPHQ
Füllung Norm DIN 13157.
HEIDELBERG Norm.
Maße
Art.-Nr.
[ [ PP
05 01 001
Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD
mit Füllung DIN 13157
HLQVFKOLH‰OLFK :DQGKDOWHUXQJ PLW 6LHE-
GUXFN XQG )DUESLNWRJUDPPHQ
Füllung Norm DIN 13157.
Maße
Art.-Nr.
[ [ PP
03 01 125
aluderm
®
-aluplast
Pflasterspender
$%6 .XQVWVWRII .RUSXV RUDQJH RGHU
OHXFKWJHOE 7UDQVSDUHQWGHFNHO
(LQ-
VFKOLH‰OLFK :DQGKDOWHUXQJ XQG %HIH-
VWLJXQJVVDW] ,QKDOW
DOXPLQLXPEH-
GDPSIWH DOXGHUP
®
DOXSODVW :XQGSIODVWHU
LQ IQI *U|‰HQ )LQJHUYHUElQGH 6WULSV
)LQJHUNXSSHQYHUElQGH XQG )LQJHUJH-
OHQNYHUElQGH MHGH 6RUWH LP HLJHQHQ
)DFK *ULIIEHUHLWH $XIEHZDKUXQJ HLQ-
IDFKHV 1DFKIOOHQ
Maße
[ [ PP
Farbe:
leuchtgelb
Art.-Nr. 10 09 980
Farbe:
orange
Art.-Nr. 10 09 910
Nachfüllsets
für aluderm
®
-aluplast Pflasterspender
6HW PLW
6WFN LQ IQI *U|‰HQ :XQG-
DXIODJH DOXPLQLXPEHGDPSIW MH 6WULSV
JUR‰ XQG NOHLQ )LQJHUNXSSHQYHUElQ-
GH )LQJHUYHUElQGH [ FP
)LQJHUJHOHQNYHUElQGH
Art.-Nr.
10 09 916
271
03.08.15/Stünings Krefeld 21105 / Söhngen
1...,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270 272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,...320
Powered by FlippingBook