Vielzweckschläuche,
Armaturen
SCHLÄUCHE
Vielzweckschläuche
HYDRO’K
Beschreibung
‡ 6HHOH 1%5 VFKZDU] JODWW
‡ (LQODJHQ KRFKIHVWH 7H[WLONRUGODJHQ
‡ 'HFNH 1%5 6%5 VFKZDU] JODWW
‡ 0DUNLHUXQJ EODXH 7UDSH]H LP
:HFKVHO PLW 6FKULIW]XJ
75(//(%25*´ XQG
+<'52ҋ. 1: :3 EDU´
Einsatzbereiche
9LHO]ZHFNVFKODXFK IU GLH YHUVFKLHGHQV
WHQ LQGXVWULHOOHQ (LQVDW]]ZHFNH ZLH
‡ )|UGHUXQJ YRQ %UHQQVWRIIHQ XQG
.RKOHQZDVVHUVWRIIHQ PLW %HQ]RODQWHLO
”
‡ 5FNIKUXQJ YRQ gO XQG )HWW LQ
K\GUDXOLVFKHQ .UHLVOlXIHQ
‡ )|UGHUXQJ YRQ 3UH‰OXIW XQG
DQGHUHQ *DVHQ
‡ )|UGHUXQJ YRQ 0HHUZDVVHU 0RWRU
NKOXQJ XQG ZlVVULJHQ /|VXQJHQ
‡ $XVUVWXQJ YRQ +RFKOHLVWXQJVIDUE
VSULW]JHUlWHQ
Technische Angaben
‡ 9HUHLQIDFKWH XQG UDWLRQHOOH /DJHUXQJ
DXIJUXQG YLHOIlOWLJHU $QZHQGXQJV
P|JOLFKNHLWHQ
‡ $EULHEIHVW
‡ %HVWlQGLJ JHJHQ 2]RQ gOVSULW]HU
XQG GJO
‡ %HWULHEVWHPSHUDWXU ² ƒ ELV ƒ &
6SLW]H ELV ƒ &
ÖLSCHLAUCH
,QQHQ ‘ :DQG %HWULHEV %HWULHEV %LHJH (OHNWU *HZLFKW 6WDQGDUG
$UWLNHO 1U
VWlUNH 1: GUXFN 7HPSHUDWXU UDGLXV OHLWIlKLJ FD
OLHIHUOlQJHQ
PP PP EDU
ƒ&
PP ї P NJ P P
HYDRO’K
² ELV
² ² ²
² ELV
² ² ²
² ELV
² ² ²
² ELV
² ² ² ²
² ELV
² ² ² ²
² ELV
² ² ²
² ELV
² ² ²
² ELV
² ² ²
² ELV
² ²
6SLW]H ELV
ƒ&
$QGHUH 'LPHQVLRQHQ DXI $QIUDJH
T
299
Stünings Krefeld 2108/Trellborg
1...,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298 300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,...328